copycharge

 

fixsite D

fixsite

frotel2

frotel1

بیماریهای شایع کودکان

بیماریهای شایع کودکان
مدل کالا: فایل K6300
موجودی: در انبار
قیمت: 3,000 تومان

بیماریهای شایع کودکان

 

نام کتاب: بیماریهای شایع کودکان

مولفان: دکتر عزیزاله باطبی، دکتر احمدرضا زمانی

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران

تاریخ نشر: 1390

شابک: 7-0317-05-964

کودکان، آسیب پذیرترین قشر جوامع انسانی هستند که در مقابل مصائب و ناملایمات زندگی از جمله بیماری ها و عوارض آن، توان مقابله و دفاع دربرابر آن را ندارند. لذا باید توسط گروه های دیگر جامعه مانند خانواده، سرپرستان و مربیان آموزشی و سایر افراد و نهادها مورد پشتیبانی و حمایت کامل قرار گیرند. امروزه چگونگی بروز و عوامل ایجاد کننده اغلب بیماری ها و همچنین راه های پیشگیری از آنها شناخته شده است.

در کتاب بیماریهای شایع کودکان شما بیشتر با بیماری های شایع کودکان آشنا و روش های مقابله پیشگیری از آن را فراخواهید گرفت.

در این کتاب می خوانید:

کودکان، آسىب پذىرترىن قشر جمعىت هاى انسانى هستند که در مقابل شداىد و ناملایمات زندگى از جمله بىمارىها، به تنهاىى توان مقابله و دفاع را ندارند بنابراىن باىد توسط گروه های دیگر اجتماعی مانند خانواده، مربىان و سرپرستان و ساىر افراد و نهادها مورد حماىت و پشتىبانى قرار گىرند امروزه چگونگى بروز و عوامل اىجاد کننده بسىارى از بیماریها و همچنىن راههاى پىشگىرى از آنها شناخته شده است آموزش بهداشت و شناخت راههاى حفاظت و جلوگىرى از بیماریها باىد طىف هاى وسىعى از جامعه را دربرگىرد همه مردم باىد با اصول و چگونگى آموزش، حفاظت، توسعه و ارتقاى بهداشت براى فرد و جامعه آشنا گردند ىک گروه مهم از اىنان کودکىاران، مربىان بهداشت در مدارس و مربىان مهدهاى کودک هستند که وظىفه خطىر حفاظت و پرستارى ازکودک را بهعهده دارند مهمترىن اصل از اصول مراقبت ازکودک حفظ و نگاهدارى سالمت کودک است سالمت در مقابل بىمارى قرار مىگىرد و آشناىى با بىمارى و دانستن زىر و بمهاى مقابله با آن، سبب حفظ و ارتقاى سلامت مىگردد از اىن دىدگاه، در اىن کتاب سعى شده ضمن اشاره به تعرىف بىمارى و شرح نشانهها و شناخت عوامل بىمارىزا بىشتر به راههاى انتقال و پىشگىرى از بىمارى پرداخته شود از ّ لىه در مهدکودکها و مدارس، در دروس مربوط، به تفصىل آنجا که مباحث مربوط به کمکهاى او شرح داده شده است و نىازى به توضىح بىشترى از ظراىف درمان که خارج از وظایف کودکیاران و مربىان مىباشد، نبوده، در اىن کتاب چگونگى درمان بىمارىها توضىح داده نشده است تقسىمبندى ِ اختصاص فصول و مباحث کتاب بىمارىهاى شاىع کودکان، به علت کمبود واحد درسى و ساعات اندک ىافته، برمبناى کالسىک آن صورت نگرفته است فصل نشانه شناسی بىمارىها که اطالعات عمومى مربوط به بىمارى هاست و فصل بىمارىهاى عفونى که بىمارىهاى شاىع مهدکودکها و مدارس است ّا فصول مربوط به بىمارىهاى دستگاهها، بىمارىهاى رماتىسمى با توضىحات کاملترى همراه است ام و تغذىه و به علت کمبود وقت و امکانات محدود با اختصار کامل بىان شدهاند لذا کتاب شکل منظم و تدوىن ىافته خوىش را آنطورکه قاعده کار است به خود نىافته است که امىدوارىم اىن نقىصه در آىنده با افزاىش ساعات و تعداد واحدهاى درس برطرف شود ...

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:clickyab5
fixsite3

fixsite3

iranmarket1

v.click2

تمام حقوق این سایت برای فروشگاه اینترنتی CopyKon محفوظ است شمارنده